Nyheter

Inbjudan årsmöte 20 februari

 • 7 feb 2019

Kallelse till årsmöte för alla medlemmar i Stockholms kajakklubb

 

Tid: Onsdagen den 20 februari 2019 kl. 18.30
Plats: Lindhagensterrassen 31
Fika serveras från kl. 18.00

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning och röstlängd
 3. Fråga om stadgeenlig kallelse
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk rapport
 8. Revisorernas rapport
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag om verksamhet för 2019
 11. Behandling av motioner*
 12. Fastställande av medlemsavgifter, kanot­plats­hyror och ev. övriga avgifter för 2019
 13. Val av ordförande för klubben, för ett år
 14. Val av nya styrelseledamöter för två år
 15. Val av styrelsesuppleanter för två år
 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant, för ett år
 17. Val av två ledamöter till valberedning, för ett år
 18. Årsmötets avslutande
 19. Eventuella övriga frågor (ej beslutspunkt)Varmt välkomna!
/ Styrelsen i Stockholms kajakklubb

 

*Motioner inkl. styrelsens förslag kommer att finns på www.kajak.org någon vecka före årsmötet.